Friendly Iran [Part III]

เดินทางในอิหร่านมา 6 วันแล้ว เริ่มจากเตหะราน ลงใต้ไปคาชานไปชีราซ แล้วย้อนขึ้นทางเหนือไปอิสฟาฮาน และจบลงที่ซานานดาจ จากนี้เราไปต่อที่เมืองเหนือสุดในทริปอิหร่านของเราที่ทาบริซ แล้ววนกลับมาจบทริปที่เตหะราน … More Friendly Iran [Part III]