Indo Indy (part-1 @Jakarta)

เที่ยวอินโดแบบอินดี้ ตอนจาการ์ต้าคืนเดียว เดินเที่ยวชมเมือง รอบๆจตุรัสมาเดก้า แล้วไปเดินดูคนปั่นจักรยานกลางลานจตุรัสฟาตาฮิลลาห์ ได้ทำความรู้จักจาการ์ต้าพอเป็นน้ำจิ้ม … More Indo Indy (part-1 @Jakarta)