SriLanka Part-5 [Kandy]

มาถึงเมืองชื่อเหมือนลูกอมขนมหวาน Kandy ได้เข้านมัสการพระเขี้ยวแก้ว เดินชมเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ที่เป็นมรดกโลกแบบมีชีวิต … More SriLanka Part-5 [Kandy]